Advarselstavler

Advarselstavler er trekantede med spidsen opad. De har rød rand og hvidt midterfelt med sort symbol, som angiver farens art. Dette gælder dog ikke tavlerne A 19 Lyssignal, A 74 Krydsmærker og A 75 Afstandsmærker.

Uden for tættere bebygget område opsættes advarselstavler normalt mellem 150 og 250 m før farestedet. Opsættes de i anden afstand fx på motorvej, angives afstanden på undertavle.

I tættere bebygget område kan tavlerne opsættes i kortere afstand fra farestedet uden afstandsangivelse.

Tavlerne A 18 Modkørende færdsel, A 35 Farlig rabat, A 74 Krydsmærker, A 75 Afstandsmærker og A 92 Havnekaj opsættes som anført ved disse tavler.

Følgende advarselstavler kan bruges:

A-11-farligt-vejkryds A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt
Hvis der kun forekommer vejtilslutning i én vejside, kan det fremgå af symbolet.

A 16 Rundkørsel

 A 17 Fodgængerfelt
I forbindelse med undertavle med teksten »Gågade« angiver tavlen en krydsende gågade.

 A 18 Modkørende færdsel
Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 11, opsættes ved begyndelsen af en strækning med modkørende færdsel.

A-19-lyssignal A 19 Lyssignal

A-20-koe A 20 Kø
Tavlen angiver særlig risiko for kødannelse.

A-21-cyklister A 21 Cyklister
Tavlen angiver særlig fare, hvor cyklister og førere af lille knallert kører ud på kørebanen eller krydser den.

 A 22 Børn
Tavlen angiver særlig fare, hvor børn færdes på eller ved vej. Tavlen kan bruges til afmærkning af, at en skolepatrulje arbejder. I disse tilfælde suppleres den med undertavle med tekst »Skole«, og over advarselstavlen opsættes to skiftevis blinkende gule lys.

A-23-ridendeA 23 Ridende

A-dyrevildt A 26 Dyrevildt
På tavlen kan bruges symboler, der viser andre dyr.

A-27-kreaturer A 27 Kreaturer
På tavlen kan bruges symboler, der viser andre dyr.

A-glat-vej A 31 Glat vej
Tavlen angiver, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives på undertavle, fx »Glat i vådt føre«.

UA 31 Isglat

A-33-loese-sten A 33 Løse sten
Tavlen angiver særlig fare for stenslag.

A-34-stenskred A 34 Stenskred
Tavlen angiver særlig fare for stenskred og for nedfaldne sten.

A-35-farlig-rabat A 35 Farlig rabat
Årsagen kan angives på undertavle, fx »Blød rabat« eller »Høj kant«. Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 11, opsættes ved begyndelsen af den farlige strækning. Tavlen kan spejlvendes efter behov.

A-37-ujaevn-vej A 36 Bump
Tavlen angiver hastighedsdæmpende bump på vejen.

A-37-ujaevn-vej A 37 Ujævn vej
Tavlen angiver farlige ujævnheder på vejen.

A-39-vejarbejdeA 39 Vejarbejde
Vedrørende A 36-39: Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti eller fortov, angives dette på undertavle.

A-41-1-hojresvingA 41,1 Højresving

A-41-2-venstresvingA 41,2 Venstresving

A-42-1-flere-sving-det-forste-til-hojreA 42,1 Flere sving, det første til højre

A-42-2-flere-sving-det-forste-til-venstre A 42,2 Flere sving, det første til venstre
      
      
Vedrørende A 41 og A 42: Tavlerne angiver farlige vejsving. Hvor tavlerne A 42,1 og A 42,2 bruges til advarsel om flere end to sving, angives strækningens længde eller antallet af sving på undertavle.
Til advarsel om sving umiddelbart efter en frakørselsbane opsættes den i § 23 nævnte tavle E 41 Hastighedsangivelse for frakørsel i stedet for tavle A 41 eller A 42.

UA-41-hastighedsangivelse UA 41 Hastighedsangivelse
Undertavlen angiver den hastighed, hvormed svinget eller svingene under normale forhold kan gennemkøres.

A-43-1-indsnavret-vejA 43,1 Indsnævret vej

A-43-2-indsnavret-vej-i-venstre-sideA 43,2 Indsnævret vej i venstre side

A-43-3-indsnavret-vej-i-hojre-side A 43,3 Indsnævret vej i højre side           
Vedrørende A 43: Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti angives dette på undertavle.

UA-43-fri-bredde UA 43 Fri bredde
Undertavlen angiver den fri bredde på den indsnævrede strækning.

A-44-tunnel A 44 Tunnel
Længden af og navnet på tunnelen kan anføres på undertavle.

A-46-1 Stejl-nedkorselA 46,1 Stejl nedkørsel

A-46-2-stejl-stigning A 46,2 Stejl stigning     
Vedrørende A 46: Tallene angiver den maksimale hældning.

A-71-letbane A 71 Letbane
Tavlen angiver fare i forbindelse med letbanekørsel på vejen.

A-72-jernbaneoverkorsel-uden-bomme A 72 Jernbaneoverkørsel uden bomme
Undertavle UB 11,1 Forvarsling for Stop bruges til forvarsling af stop ved jernbaneoverkørsel. Afstand til jernbaneoverkørslen angives på undertavlen.

UA-72-se-efter-tog UA 72 Se efter tog
Undertavlen bruges ved jernbaneoverkørsler, der alene er sikret ved afmærkning eventuelt med oversigtsareal. Tavlen opsættes både som undertavle til A 72 og til A 74. Tavlen må ikke bruges, hvis jernbaneoverkørslen er afmærket med B 13 Stop.

A-73-jernbaneoverskaring-med-bommeA 73 Jernbaneoverkørsel med bomme

UA-73-varsling-af-elektrificeret-bane UA 73 Varsling af elektrificeret bane
Undertavlen bruges ved jernbaneoverkørsler, hvor der er strømførende ledninger i overkørslen. Afstanden på tavlen er den sikre frihøjde under strømførende ledninger. Undertavlen kan ophænges selvstændigt over kørebanen umiddelbart før en jernbaneoverkørsel.

A-74-1-krydsmarke-for-enkeltsporet-jernbaneoverkorselA 74,1 Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel

A-74-2-krydsmarke-for-flersporet-jernbaneoverkorsel A 74,2 Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel
            
Vedrørende A 74: Tavlerne opsættes umiddelbart foran jernbaneoverkørsler. Tavlen B 13 Stop og undertavle UA 72 kan opsættes under krydsmærket.

A-75-afstandsmarkerA-75-afstandsmarker-1 A 75 Afstandsmærker
Tavlerne angiver afstanden til jernbaneoverkørsel. De bruges i forbindelse med tavle A 72 og A 73 på veje med betydelig og hurtigt kørende trafik. Tavlerne bruges således normalt ikke på veje, hvor den tilladte hastighed er 60 km/h eller lavere. Tavle med 3 skråstriber opsættes under tavle A 72 eller A 73, og tavler med 2 og 1 skråstribe opsættes således, at de angiver henholdsvis 2/3 og 1/3 af afstanden til overkørslen.

A-91-oplukkelig-broA 91 Oplukkelig bro

A-92-havnekaj A 92 Havnekaj
Tavlen angiver færgeleje, kaj eller lignende. Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 11, opsættes umiddelbart på kanten af kaj eller lignende.

A-95-sidevindA 95 Sidevind

A-96-lavtgaaende-flyA 96 Lavtgående fly

A 97 Lavtgående heliA-97-lavtgaaende-helikopterkopter

A-99-anden-fare A 99 Anden fare
Tavlen angiver fare, hvis art anføres på tavle under advarselstavlen. I forbindelse med undertavle med teksten »Spor« angiver tavlen krydsende spor, hvor vejtrafikken advares af personale, når tog nærmer sig, fx ved flag, signallygte eller manuelt betjente advarselsblinklys.

UA-99-uheldskryds UA 99 Uheldskryds
Tavlen angiver, at krydset er særligt belastet af uheld.