Oplysningstavler

§ 21. Oplysningstavler er rektangulære. De har med de i § 23 angivne undtagelser blå bund og hvidt symbol eller hvid tekst.

§ 22. Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen eller på undertavle.

§ 23. Der anvendes følgende oplysningstavler:

 

 

E-11-Ophaengt-pilafmarkningE 11 Ophængt pilafmærkning

E-15-Vognbaner-ved-kryds E 15 Vognbaner ved kryds
Tavlen angiver de kørselsretninger i krydset, de enkelte vognbaner er beregnet for. Der kan på tavlen vises afmærkning på kørebanen, rabatter og lignende.

E-16-Vognbaneforlob E 16 Vognbaneforløb
Tavlen angiver vognbanernes forløb og færdselsretning. Der kan på tavlen vises rabatter, forhindringer og lignende, ligesom vognbaner fra den modsatte færdselsretning kan være angivet.

E-16-1-Vognbaneforlob-med-sammenfletningE 16,1 Vognbaneforløb med sammenfletning
Ved reduktion af vognbaneantallet skal de kørende vise gensidig hensyn, jf. færdselslovens § 18, stk. 4.

E-16-2-Vognbaneforlob-med-vognbaneskift E 16,2 Vognbaneforløb med vognbaneskift
Ved reduktion af vognbaneantallet skal den kørende, der skifter vognbane, sikre sig, at dette kan ske uden fare eller unødig ulempe for andre, jf. færdselslovens § 18, stk. 2.
           
Vedrørende E 15-16: Anføres en færdselstavle ved en pil, gælder tavlen for den pågældende vognbane. Ved vejarbejde kan tavlerne og eventuelle undertavler udføres med sorte symboler på gul baggrund.

E-17-FodgangerfeltE 17 Fodgængerfelt

E-18-Blind-vej E 18 Blind vej
Med tynd hvid streg kan angives, at vejen fortsætter i en sti.

E-19-Ensrettet-fardselE 19 Ensrettet færdsel

 E 21-22 Anbefalet rute for bestemte færdselsarter
Tavlerne angiver vej, sti eller lignende, der hensigtsmæssigt kan benyttes af de færdselsarter, der er angivet med symbol.

E-21-1-Anbefalet-rute-for-cyklister E 21,1 Anbefalet rute for cyklister
På ruter afmærket med E 21,1 kan kørsel med lille knallert være forbudt på visse delstrækninger.

E-21-2-Anbefalet-rute-for-vandrereE 21,2 Anbefalet rute for vandrere

E-21-3-Anbefalet-rute-for-ridendeE 21,3 Anbefalet rute for ridende

E-21-4-Anbefalet-rute-for-lille-knallert E 21,4 Anbefalet rute for lille knallert
      
Vedrørende E 21,1-21,4: Se også rutevejvisning for stitrafikanter F 21 stivejvisere for cyklister, ridende og vandrere, jf. § 30.

E-22-1-Anbefalet-rute-for-lastbilerE 22,1 Anbefalet rute for lastbiler

E-22-2-Anbefalet-rute-for-koretojer-med-farligt-gods E 22,2 Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods
Vedrørende definition af farligt gods se tekst til C 23,3 Kørsel med farligt gods forbudt.

E-22-3-Anbefalet-rute-for-traktor-og-motorredskabE 22,3 Anbefalet rute for traktor og motorredskab

E-22-4-Anbefalet-rute-for-busE 22,4 Anbefalet rute for bus

E-23-Vejledning-for-invalide E 23 Vejledning for invalide
Der kan på tavlen anføres symbol for rampe og på en undertavle rampehældningen. Ved parkeringsbåse kan der på undertavle angives, at reservationen gælder et eller flere bestemte køretøjer jf. færdselslovens § 92, stk. 3.

E-24-Vejledning-for-synshandicappedeE 24 Vejledning for synshandicappede

E-26-Fodgangertinnel-eller-fodgangerbroE 26 Fodgængertunnel eller fodgængerbro

E-30-Letbaneholdeplads E 30 Letbaneholdeplads
Tavlen angiver plads, hvor letbane må standse.

E-31-Busholdeplads E 31 Busholdeplads
Tavlen angiver plads, hvor busser må standse, og hvor bestemmelserne i færdselslovens § 29, stk. 2, om busstoppested gælder. Pladsen må kun benyttes af busser i rutekørsel.

E-32-TaxiholdepladsE 32 Taxiholdeplads

E-33-ParkeringE-33-2-Parkering E 33 Parkering
Tavlen angiver areal, som er beregnet til parkering. På zonetavle anvendes E 33-tavlen alene til at angive begrænsninger i adgangen til at parkere i området. Et vinkelformet tagsymbol over symbolet tilkendegiver, at det drejer sig om indendørs parkering. Retning og/eller afstand til parkeringsplads og begrænsninger eller lempelser i adgangen til at parkere kan angives enten på selve tavlen eller på undertavle.
 
Vedrørende parkering i bås, se § 56, T 33 Parkeringsbås.
Ligger parkeringsarealet på kørebanen uden at være afmærket på denne, angives parkeringsarealets udstrækning på kørebanen med undertavlerne UE 33,1-33,4. Endvidere gælder bestemmelsen om parkering på samme måde, som anført i § 17 vedrørende C 61-62, UC 33 og UC 61-62.
Hvor E 33 suppleres med undertavle E 23 Vejledning for invalide, angiver dette, at parkeringsarealet kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, som er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse.
I områder, hvor der findes en generel parkeringsbegrænsning for visse køretøjer, kan denne parkeringsbegrænsning lokalt ophæves ved at supplere E 33 med en undertavle, der viser symbolet for de aktuelle køretøjer med »Tilladt« under symbolerne.
      
Med sort undertavle kan henvises til regler for privatadministrerede parkeringsordninger.

UE-33-1UE 33,1 angiver, at parkeringsbestemmelsen gælder både før og efter tavlen.

UE-33-2UE 33,2 angiver, at parkeringsbestemmelsen begynder ved tavlen.

UE-33-3UE 33,3 angiver, at parkeringsbestemmelsen ophæves ved tavlen.

UE-33-4UE 33,4 angiver, at parkeringsarealet kun må benyttes til standsning og parkering af elbiler.

UE-34-NodpladsE 34 Nødplads
Tavlen angiver en plads der kan benyttes til nødstop.
E 34 kan suppleres med undertavle UE 34 Brandslukker og nødtelefon.

UE-34-Brandslukker-og-nodtelefonUE 34 Brandslukker og nødtelefon

E-37-KrybesporE 37 Krybespor
Tavlen angiver særlig vognbane, som skal anvendes af køretøjer, der kører med lavere hastighed end den, der angives for den øvrige kørebane, jf. nærmere færdselslovens § 14, stk. 5.

E-39-Anbefalet-hastighed E 39 Anbefalet hastighed
Tavlen angiver, at vejen ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne. Anbefalingen gælder indtil den ophæves med tavle E 40 eller ved afstandsangivelse på undertavle.

E-40-Anbefalet-hastighed-ophorerE 40 Anbefalet hastighed ophører

E-41-Hastighedsangivelse-for-frakorsel E 41 Hastighedsangivelse for frakørsel
Tavlen angiver den hastighed, hvormed et sving på en frakørselsvej under normale forhold kan gennemkøres.

Områdetavler

E-42-Motorvej E 42 Motorvej
Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motorvej og til- og frakørselsveje til motorvej gælder, jf. færdselslovens §§ 44-47.

E-43-Motortrafikvej E 43 Motortrafikvej
Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motortrafikvej og til- og frakørselsveje til motortrafikvej gælder, jf. færdselslovens § 48.

E-44-Motorvej-ophorerE 44 Motorvej ophører
Tavlen anvendes normalt ikke ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.

E-45-Motortrafikvej-ophorer E 45 Motortrafikvej ophører
Tavlen anvendes normalt ikke på veje, der krydser motortrafikvej eller ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.

E-49-Gaagade E 49 Gågade
Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder:
1) Området er reserveret til gående.
2) Tilladelse til kørsel i området kan gives. I så fald skal kørsel ske under iagttagelse af bestemmelserne i punkterne 4-8.
3) Eventuel tilladelse til kørsel angives på undertavle som anført i § 16, stk. 3, punkterne 2-5. Desuden kan anvendes undertavlen »Kørsel tilladt« eller andre undertavler, der tillader kørsel med bestemte færdselsarter. Tilladelse på undertavle kan afgrænses tidsmæssigt, jf. § 9, tavle U 3.
4) Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h).
5) De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående, jf. færdselslovens § 27, stk. 3.
6) Når der på vejen færdes personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.
7) Parkering i en gågade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.
8) Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra en gågade, jf. færdselslovens § 26, stk. 3.
      
      
Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling.

E-50-ophor-af-gaagadeE 50 Ophør af gågade

E-51-Opholds-og-legeomraade E 51 Opholds- og legeområde
Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder:
1) Det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde.
2) Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h).
3) De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående. Hvor kørendes færdselsretning skærer gåendes, skal de kørende holde tilbage for de gående.
4) Når der på vejen opholder sig eller leger personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.
5) Parkering i opholds- og legeområder må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.
6) Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra et opholds- og legeområde.
      
      
Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling.

E-52-Ophor-af-opholds-og-legeomraadeE 52 Ophør af opholds- og legeområde

E-53-Omraade-med-fartdampning E 53 Område med fartdæmpning
Tavlen angiver et område, hvor kørebanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne.
Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling.

E-54-Ophor-af-omraade-med-fartdampningE 54 Ophør af område med fartdæmpning

E-55-Tattere-bebygget-omraade E 55 Tættere bebygget område
Tavlen angiver område, hvor færdselslovens regler for tættere bebygget område gælder.
Tavlen kan udføres som undertavle og kan da opsættes som undertavle til C 56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning.

E-56-Ophor-af-tattere-bebygget-omraadeE 56 Ophør af tættere bebygget område

E-68-Zonetavle E 68 Zonetavle
Tavlen angiver et område, hvor bestemmelserne for de tavler, der er anført som symbol, er gældende, se dog E 33 Parkering. Bestemmelsernes nærmere indhold og afstanden til områdets begyndelse kan angives på tavlen.
Bestemmelserne gælder, indtil de ophæves ved tavle E 69, eller indtil de erstattes af angivelse vedrørende samme forhold på anden zonetavle. Inden for området kan zonetavlens bestemmelser fraviges ved lokal afmærkning.

E-69-Ophor-af-zoneE 69 Ophør af zone

E-80-Generelle-hastighedsbegransninger E 80 Generelle hastighedsbegrænsninger
Tavlen angiver de generelle hastighedsbegrænsninger, som gælder i landet.

UE-80-Paabudt-sele-og-korelys UE 80 Påbudt sele og kørelys
Tavlen angiver, at det er påbudt at bruge kørelys, sikkerhedsseler og sikkerhedsudstyr til børn.

E-90-Automatisk-trafikkontrol E 90 Automatisk trafikkontrol
Tavlen angiver, at der kan være automatisk trafikkontrol.

E-91-FartviserE 91 Fartviser
Tavlen viser hastigheden, ved registrering af en hastighed over den tilladte aktiveres hvidt blink.

E-92-Variabel-teksttavleE 92 Variabel teksttavle
Tavlen viser aktuel information af trafikal betydning. Tavlen kan have tre tekstlinjer.