Vejvisningstavler

§ 29. Vejvisere har hvid bund, rød tekst og rød ramme, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Vejvisere til mål ad motorvej har grøn bund, hvid tekst og hvid ramme.

Stk. 3. Vejvisere til parkering har blå bund, hvidt P-symbol og hvid tekst.

Stk. 4. Vejvisere til seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål, større virksomheder og lignende (almindelig servicevejvisning) har hvid bund, blå tekst og blå ramme.

Stk. 5. Vejvisere til mindre virksomheder i det åbne land (særlig servicevejvisning) har sort bund, hvid tekst og hvid ramme.

Stk. 6. Stivejvisere har blå bund, hvidt symbol og hvid tekst.

Stk. 7. Vejvisere kan erstattes af eller suppleres med portalorienteringstavler, jf. § 32.

Der anvendes følgende vejvisere:

 

F 11-14 Pilvejvisere
Tavlerne opsættes i kryds. Afstand angives i pilens spids, rutenummer og andre oplysninger i roden.

F-11-Hvid-roed-pilvejviser F 11 Hvid/rød pilvejviser
Pilvejviser til geografiske mål samt til havne, lufthavne og lignende, hvor der ikke køres ad motorvej.

F-11-Gron-hvide-pilvejvisere F 12 Grøn/hvide pilvejviser
Pilvejviser, hvor det forudsættes, at der køres ad motorvej for at komme til målet.

F-13-Hvid-blaa-pilvejviser F 13 Hvid/blå pilvejviser
Pilvejviser til almindelig servicevejvisning, herunder seværdigheder, serviceanlæg og lignende.

F-14-Midlertidig-pilevejviserF 14 Midlertidig pilevejviser

F-16-Frakorselsvejviser F 16 Frakørselsvejviser
Tavlen opsættes ved frakørselsbanens begyndelse.

F-18-Tabelvejviser F 18 Tabelvejviser
Tavlen opsættes umiddelbart før eller i vejkryds. Afstand angives efter vejvisningsmålet, medens rutenummer og andre oplysninger angives foran vejvisningsmålet. Vejvisningsmålene anføres på en deltavle for hver vejvisningsretning. Vejvisning ligeud angives foroven, derunder vejvisning til venstre og nederst vejvisning til højre.

    
F 21 Stivejvisere for cyklister, ridende og vandrere
Tavlerne anvendes som vejvisere på ruter for cyklister, ridende og vandrere til geografiske mål, havne, lufthavne og lignende. Der kan anvendes symbol for cyklist, vandrer, ridende eller lille knallert eller en kombination af disse. På ruter afmærket med cykelsymbol kan kørsel med lille knallert være forbudt på visse delstrækninger.
Der anvendes følgende stivejvisere:

F-21-1-StirutetavleF 21,1 Stirutetavle

F-21-2-StipilvejviserF 21,2 Stipilvejviser

F-21-3-Stitabelvejviser F 21,3 Stitabelvejviser
Tavlen kan også benyttes uden mål og afstandsangivelser.

F-21-4-StidiagramvevisningF 21,4 Stidiagramtavle

F-30-Sarlig-servicevejvisning F 30 Særlig servicevejvisning
Pilvejviser til virksomhed i det åbne land.

 F 33 Parkeringsvejvisere
Tavlerne anvendes som vejvisere til parkering og opsættes umiddelbart før eller i vejkryds. På tavlerne angives symbol for parkering samt eventuelle navne på parkeringspladserne.
Der anvendes følgende parkeringsvejvisere:

F-33-1-Parkeringspilvejviser F 33,1 Parkeringspilvejviser
Tavlen opsættes i vejkryds.

F-33-2-Parkeringstabelvejviser F 33,2 Parkeringstabelvejviser
Tavlen opsættes umiddelbart foran eller i vejkryds. På tavlen kan efter vejvisningsmålet være angivet antallet af frie pladser eller om parkeringspladsen er »Fri«, »Optaget« eller »Lukket«. Vejvisningsmål angives på en deltavle for hver vejvisningsretning. Vejvisning ligeud angives foroven, derunder vejvisning til venstre og nederst vejvisning til højre.

 Orienteringstavler på det almindelige vejnet

Orienteringstavler har hvid bund og rød tekst, portaltavler dog blå bund og hvid tekst. Vejvisning til motorvej anføres i et grønt felt med hvid tekst.

Færdselstavler kan angives på orienteringstavler.

Servicemål kan angives på orienteringstavler.

 

 

Der anvendes følgende orienteringstavler:

G-11-Portalorienteringstavle G 11 Portalorienteringstavle
Tavlen ophænges over kørebanen foran vejkryds og vejviser normalt for de enkelte vognbaner. Pil på portaltavle angiver, at vognbanen under pilen er beregnet for kørende, der i krydset vil køre i den viste retning.

G-14-Diagramorienteringstavle G 14 Diagramorienteringstavle
På tavlen anføres et simplificeret diagram af krydset.

G-15-Vognbaneorienteringstavle G 15 Vognbaneorienteringstavle
Diagrammet udføres som på tavle E 15 Vognbaner ved kryds.

Vedrørende G14-G15: Servicemål kan angives med blå tekst

G-18-TabelorienteringstavleG 18 Tabelorienteringstavle
Tavlen udføres som tavle F 18 Tabelvejviser, men uden angivelse af afstand til vejvisningsmålet og med knækkede pile for vejvisning til venstre og højre.
      
      
Vedrørende G 14-18: Uden for tættere bebygget område opsættes tavlerne G 14, G 15 og G 18 normalt mellem 150 og 250 m før vejkryds. Tavler, der opsættes i anden afstand, forsynes med angivelse af afstanden til krydset.
I tættere bebygget område kan tavlerne uden afstandsangivelse opsættes i kortere afstand fra krydset

Afstands- og stedtavler på almindelige veje og stier

Afstands- og stedtavler har blå bund og hvid tekst medmindre andet er vist under de enkelte tavler.

 

Der anvendes følgende afstands- og stedtavler:

H-41-Afstandstavle H 41 Afstandstavle
Tavlen opsættes især efter vigtigere vejkryds. Øverst på tavlen angives rutenumre for den vej, tavlen er opstillet på, og derunder lokaliteter og afstande til disse. Lokaliteterne anføres fra neden og opefter i den rækkefølge, man ved kørsel på ruten møder dem eller møder de veje, lokaliteterne ligger ved.

H-41-AfstandstavleH 42 Delt afstandstavle
Tavlen kan opsættes som sidste afstandstavle foran et vejkryds. Tavlen skal udføres som H 41, men således, at de lokaliteter, der nås ved at køre ad den krydsende eller afgrenende vej, anføres i et felt nederst på tavlen adskilt fra de øvrige.

H-45-Stedtavle H 45 Stedtavle
Tavlen opsættes umiddelbart ved den angivne lokalitet.
Tavlen kan også anvendes på motorveje og på cykel- vandre- og rideruter

H-46-Regionsgraensetavle H 46 Regionsgrænsetavle
På tavlen anføres navn på det administrative område, fx »Region Sjælland«.
Desuden kan regionens logo vises til venstre for tekst. Yderligere påskrift eller symbol anvendes ikke.

H-47-Kommunegraensetavle H 47 Kommunegrænsetavle
På tavlen anføres det pågældende administrative område, fx »Aarhus Kommune«.
Desuden kan anføres kommunevåben. Yderligere påskrift eller symbol anvendes ikke.

H-49-Nationalparktavle H 49 Nationalparktavle
På tavlen anføres den pågældende nationalpark, fx »Nationalpark
Thy«.

H-50-ophor-af-nationalparktavleH 50 Ophør af nationalparktavle

H-51-LandegransetavleH 51 Landegrænsetavle

Vejvisning og stedsangivelse på motorvej

§ 35. Vejvisningstavler på motorvej har grøn bund, når der vejvises til mål ad motorvej, og blå bund, når der vejvises til mål bort fra motorvej ad frakørsel. Tekst og symboler er hvide. Dog er numre på motorvejsfrakørsler røde i et hvidt sekskantet felt, og servicesymboler er sorte i et hvidt felt, jf. dog § 42, tavle M 21 Førstehjælp.

 Vejvisningstavler på motorvej kan være ophængt over kørebanen som portaltavler eller være opsat ved siden af kørebanen.

På vejvisningstavler på motorvej kan være vist forbudstavler eller oplysningstavler.

 

Følgende tavler anvendes normalt som vejvisning og forvarsling for denne ved frakørsler til det almindelige vejnet:

I-11-Frakorselsvejviser-0-m-tavle I 11 Frakørselsvejviser 0-m tavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen ved frakørslens begyndelsespunkt eller ophænges over frakørselsbanen.
Tavlen angiver foroven frakørslens nummer efterfulgt af frakørslens navn.
Nedenunder kan angives vejvisningsmål for de veje, der udgår fra frakørslen. Er vejene rutenummererede, angives også rutenumre. Tavlen har en skråt opadrettet pil i højre side.

I-12-500-m-frakorselstavle I 12 500-m frakørselstavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over vejens højre del.
Tavlen indeholder samme vejvisningsinformation som 0-m tavlen. Forneden på tavlen angives afstanden fra tavlen til frakørslens begyndelsespunkt.

I-13-1500-m-FrakorselstavleI-13-Kryds I 13 1500-m frakørselstavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over vejens højre del.
Tavlen angiver foroven frakørslens nummer efterfulgt af frakørslens navn.
Ved rutefrakørsler angives også rutenummer og fjernmål for ruten, der forlader motorvejen.
Forneden på tavlen angives afstand fra tavlen til frakørslens begyndelsespunkt.
1500-m frakørselstavlen er normalt forsynet med en deltavle, på hvilken der er angivet frakørselsnummer og -navn på den næste frakørsel i kørselsretningen samt afstanden til denne.
Hvis den næste frakørsel er et motorvejskryds angives dette med symbol for motorvejskryds, navn på motorvejskrydset og afstanden til dette.

I-18-1500-m-frakorselstavle-i-motorvejskryds I 18 1500-m frakørselstavle i motorvejskryds
Tavlen ophænges over vejens højre del.
Tavlen angiver normalt rutenummer og fjernmål for den motorvej, frakørslen leder til.
Forneden på tavlen angives afstanden fra tavlen til frakørslens begyndelsespunkt.
      
      
Vedrørende frakørselsvejvisere I 12, I 13, I 17 og I 18: Tavlerne kan være opsat nærmere frakørslen, hvor særlige forhold gør dette nødvendigt.

    
Følgende tavler anvendes normalt som vejvisning i forbindelse med motorvejskryds:

I-16-Frakorselsvejviser-0-m-tavle-i-motorvejskryds I 16 Frakørselsvejviser 0-m tavle i motorvejskryds
Tavlen ophænges over frakørselsbanen.
Tavlen angiver normalt rutenummer og fjernmål for den motorvej, frakørslen leder til.
Tavlen har en skråt opadrettet pil i højre side.

I-17-500-m-frakorselstavle-i-motorvejskryds I 17 500-m frakørselstavle i motorvejskryds
Tavlen ophænges over vejens højre del.
Tavlen angiver normalt rutenummer og fjernmål for den motorvej, frakørslen leder til.
Forneden på tavlen angives afstanden fra tavlen til frakørslens begyndelsespunkt.

I-20-Motorvejskryds I 20 Motorvejskryds
Tavlen opsættes normalt ved siden af kørebanen. Tavlen angiver symbol for motorvejskryds og motorvejskrydsets navn. Forneden på tavlen angives afstanden fra tavlen til motorvejskrydset.

Vognbane- og orienteringstavler på motorvej

Vognbane- og orienteringstavler på motorvej har farve som angivet i § 35, stk. 1.

 

 

Følgende tavler anvendes til vejvisning og forvarsling for denne ved motorvejsforgreninger, samt når særlige forhold gør det påkrævet til vejvisning ved frakørsler:

J-11-Anviste-vognbaner J 11 Anviste vognbaner
Tavlen ophænges over kørebanen ved frakørsler og forgreninger. Tavlen angiver, at vognbanen, der befinder sig under tavlen, er beregnet for kørende mod det mål, der er angivet på tavlen.
Under rutenummer og fjernmål kan angives supplerende vejvisning.
Tavlen kan være forsynet med pile, der peger ned på den eller de vognbaner, anvisningen gælder for.
Forvarsling for anviste vognbaner kan ske ved, at tavlen ophænges med en afstandsangivelse.
Afstandsangivelsen, der anbringes forneden på tavlen, angiver, at valg af vognbane til det anførte mål skal være foretaget indenfor denne afstand.
Som forvarsling ophænges tavlen over kørebanen før frakørsler og forgreninger.

J-12-Forvarsling-af-vognbaneforlob J 12 Forvarsling af vognbaneforløb
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen før frakørsel eller motorvejsforgrening.
Pile på tavlen angiver vognbaneforløb og færdselsretning. Ved pilespidserne kan angives rutenummer og/eller vejvisningsmål.
Forneden på tavlen angives afstand fra tavlen til frakørsel eller forgrening.
Tavlen kan være grøn.

J-13-Diagramorienteringstavle-for-motorveje J 13 Diagramorienteringstavle for motorveje
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over denne før motorvejsforgreninger.
På tavlen angives rutenummer og vejvisningsmål for hver af forgreningens retninger.
Forneden på tavlen angives afstand fra tavlen til forgreningen.

Bekræftelses- og afstandstavler på motorvej

Bekræftelses- og afstandstavler på motorvej har farve som angivet i § 35, stk. 1.

 

 

Følgende tavler anvendes til at orientere trafikanterne om mål og afstande på motorvejen:

K-11-Bekraeftelsestavle K 11 Bekræftelsestavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen efter tilkørsel til motorvejen og tjener som bekræftelse af motorvejens rutenummer og fjernmål samt afstand til disse.
Endvidere angives på en deltavle nummer og navn på første frakørsel til det øvrige vejnet og afstand til denne. Hvis næste frakørsel er et motorvejskryds, angives i stedet symbol og navn for motorvejskrydset.

K-12-Afstandstavle K 12 Afstandstavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen, hvor der skønnes at være særligt behov for at informere trafikanterne om afstande til lokaliteter.
Øverst på tavlen angives rutenummer for den motorvej, tavlen er opstillet ved, og derunder angives lokaliteter, der nås ved kørsel ad motorvejen, og afstanden til disse.

Ruteangivelser

Rutenumre med punkteret ramme anvendes på veje, som fører mod den pågældende rute.

I forbindelse med rutenummeret kan især for ruter på motorveje anføres rutens hovedretning nord, syd, øst og vest forkortet til n, s, ø og v.

Rutenumre og ruteidentifikation for veje anføres dels på særlige tavler langs vejene, dels på de i andre paragraffer beskrevne vejvisningstavler, enten alene eller i forbindelse med stednavne.

 

Der anvendes følgende rutenumre:

L-41-Rutenummer-for-europavej L 41 Rutenummer for Europavej
Tavlen har grøn bund og hvidt nummer.

L-42-Rutenummer-for-primaere-ruter L 42 Rutenummer for primære ruter
Tavlen har gul bund og sort nummer.

L-43-Rutenummer-for-sekundaere-ruter L 43 Rutenummer for sekundære ruter
Tavlen har hvid bund og sort nummer.

L-44-Rutenummer-for-ringruter L 44 Rutenummer for ringruter
Tavlen har en sort ring foran et sort nummer.
Tavlen har gul bund, hvis det er en primær ringrute, og hvid bund, hvis det er en sekundær ringrute.

L-45-Rutenummer-for-cykelruter L 45 Rutenummer for cykelruter
Numre på nationale cykelruter er hvide på rød baggrund. Nationale cykelruter har numrene 1-15.
Numre på regionale og lokale cykelruter er hvide på blå baggrund.
Regionale cykelruter har numrene 16-99 og lokale cykelruter har numrene 100-999.

L-50-Ruteidentifikation-for-turistruten-margueritrutenL 50 Ruteidentifikation for turistruten, Margueritruten
Tavlen har brun bund og hvid/gult blomstersymbol.

Servicetavler

Servicetavler til almindelig servicevejvisning er rektangulære med blå rand og hvidt midterfelt med sort symbol. Tavle M 21 har dog rødt symbol. Tavlerne M 52,2, M 53 og M 54 har hvide symboler på brun baggrund. Flere symboler kan anføres på samme tavle. Servicetavler til særlig servicevejvisning er rektangulære med sort rand og hvidt midterfelt med sort symbol.

 

Tavler, der opsættes i nogen afstand fra anlægget, forsynes med afstandsangivelse under midterfeltet eller på undertavle.

Tavler, der på motorvej opsættes i nogen afstand fra anlægget, forsynes med afstandsangivelse til højre for eller under det hvide midterfelt.

Tavler, der forvarsler servicemål beliggende på en sidevej, forsynes med undertavle U 6. Afstand til sidevejen kan anføres ved pilen.

 

Der anvendes følgende servicetavler:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *